GENEL DESTEK PROGRAMLARI
___________________________________________________
Genel Destek Proğramları altında 13 farklı destek listetelemiştir. Bu program altındaki her bir programın ortak 2 önşartı vardır.
  1. KOSGEB'e üye olmuş olmak,
  2. Genel Destek Programı Başvuru formu ve Tahhütname'sini vermiş olmak.

KOSGEB HAKKINDA HERŞEY! -  KOSGEB KOCAELİ MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM:    0 (262) 311 02 13  /   0 (262) 311 02 14
kosgeb SİTELER, kredileri, kosgeb, ankara, hibe, destek, destekler, banka


Sayfa Güncellenme Tarihi: Mart 2017
en çok kullanılan destekler, sık başvuru yapılan destekler, nitelikli eleman, tanıtım, desteği, kosgeb
GENEL DESTEK ORANLARI
___________________________________________________
GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI
________________________________________________________________________________

Ana Sayfa    |      Destekler      |     Önerileriniz      |       Kosgeb Hakkında      |      İletişim
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere, Genel Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir. Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları, Genel Destek Programı çerçevesinde işletmelere KOSGEB tarafından sağlanacak desteklerin uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar. Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esasları, 15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2010/02 Sayılı ve 2011/03 Sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararları ile kabul edilerek uygulamaya konulan Genel Destek Programının 13. Maddesine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan;
a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı'nı,
b) Eşleştirme Merkezi: İşletmelerin dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri alanlarda uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmelerini teminen, işletmelere hizmet vermek üzere yurt dışında faaliyet gösteren ve KOSGEB tarafından onaylanan merkezleri (EŞMER),1
c) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,
ç) Gönüllü Uzman: Kamuda veya özel sektörde uzmanlık gerektiren en az bir alanda çalışmış, emekli olmuş ve işletmelere gönüllü olarak uzmanlık yapacak kişileri,2
d) Hizmet Sağlayıcı: İşletmenin desteğe konu mal/hizmeti satın aldığı kurum/kuruluş veya firmayı,
e) İşletme: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" kapsamında yer alan ve 18/09/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
f) İşletmeden Sorumlu Personel: İşletme ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek, KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısını,3
g) KOBİ Bilgi Beyannamesi: 18/11/2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" gereğince işletme tarafından hazırlanması gereken belgeyi, ğ) KOBİ Danışmanı: KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında yeterliliği bulunan kişileri,4
h) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'ni,
ı) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin ve Kurum/Kuruluşların kayda alındığı veri tabanını, 5
i) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,6
j) Program: Genel Destek Programını,
k) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran ve başvurusu uygun bulunan işletmelerin KOSGEB'e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,
l) Uygulama Birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini7
m) Yükseköğretim Kurumu: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda ifade edilen yükseköğretim kurumlarını8 ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Uygulamaya İlişkin Hususlar Programdan yararlanma koşulu ve kabul süreci
MADDE 5 - (1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.9 (2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.10-11 (3) …12-13 (4) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.14 (5) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.15 (6) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.16-17 (7) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir. (8) Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için "Başvuru ve Uygulama Dosyası" açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, Programla ilgili olarak işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez. Programın süresi
MADDE 6 - (1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz. Program kapsamındaki desteklerin üst limit ve oranları
MADDE 7 - (1) Bu Program kapsamında sağlanan desteklerin üst limit ve oranları ekte yer alan Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu'nda (Tablo 1) verilmiştir. (2) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.18-19 (3) Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı % 100 (yüz)'e kadar uygulanabilir. (4) Belgelendirme Desteği kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.20-21 (5) Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent Enstitüsü (TPE)'den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir. Ancak desteğe konu patent vekili giderlerinde ise geçerli destek oranı uygulanır.22-23 (6) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler için KOSGEB tarafından düzenlenen iş gezisi programları, Yurt dışı iş gezisi desteğine ilişkin destek üst limitleri dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.24 (7) Programın uygulanmasında ve program kapsamında verilecek desteklerde Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.25 Program kapsamındaki destekler
MADDE 8- (1) Program kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler ve bunlara ilişkin genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

8.1. YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ
8.1.1. Destek unsurları
(1) Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.26
(2) Destek üst limiti:   Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 (yüzelli) TL/m²,   Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 100 (yüz) TL/m²'dir. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²'dir.
(4) Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²'ye kadar arttırılabilir.28
(5) Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, fuar başlama tarihinden en geç 3 (üç) iş günü öncesine kadar başvuru yapması esastır. 29-30-31-32
(6) Uygulama Birimi, başvuruyu inceler ve fuarın başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü önce elektronik ortam üzerinden onaylar. İşletmeye ayrılan alan, elektronik ortamda KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar alanından düşülür ve işletmenin KOSGEB desteği ile fuara katılımı kesinleşir.
(7) KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan yurt içi fuarlarda; Meslek Kuruluşları tarafından üyelerini yararlandırmak amacıyla Fuar Organizatör Kuruluşundan alan kiralanması durumunda da işletmeler bu destekten faydalanabilir. Bu durumda, Meslek Kuruluşu ile Fuar Organizatör Kuruluşu arasında imzalanan sözleşme birim m² bedelleri esas alınır.36-37
(8) Fuarın, Uygulama Birimine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcı ile yapılmış olan fuar başvuru/katılım formu tarihi ve ödeme tarihinin Program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.38
(9) Program süresince desteğin üst limiti 45.000 (kırkbeşbin) TL'dir. Destek kapsamına alınacak yurt içi fuarların belirlenmesi ve duyurulması (1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlardan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonal Fuarı destek kapsamına alınabilir. Ayrıca TOBB tarafından yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takviminde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklikler de kapsama dâhil edilebilir. (2) Fuar Organizatör Kuruluşu, destek kapsamına alınmasını talep ettiği fuar için Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu ve Taahhütnamesini www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak doldurur ve ekleri ile birlikte ilgili Başkanlık Birimine başvurur.65-66 (3) Fuar Organizatör Kuruluşlarının, TOBB tarafından ilan edilen Fuar Takviminin veya Güncellemeler Listesinin yayımını müteakip en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde yapacakları başvurular değerlendirilmeye alınır. 15 (on beş) iş günü sonrasında yapılan başvurular değerlendirilmeden iade edilir. Fuar Takviminde yayınlanan ve süresi içinde yapılmayan ancak yılın son iş gününe kadar yapılan başvurular, ayrıca değerlendirilir.67 (4) Yapılan başvurular Yurtiçi Fuar Organizatör Kuruluş Başvuru Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu uygun görülen fuarlar için Başkanlık Makamı onayını müteakip "KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi" oluşturulur. Söz konusu liste KOSGEB'in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.68 (5) …69-70 (6) Değerlendirme sonucu eksiği bulunan veya uygun bulunmayan fuar başvuruları ise Fuar Organizatör Kuruluşlarına elektronik ortamda bildirir.71-72 (7) …73 (8) TOBB tarafından yıl içerisinde aylık olarak yayınlanan "Fuar Takviminde Yapılan Güncellemeler" listesinde "Değişiklik Yapılan Fuarlar" ile "İptal Edilen Fuarlar"a ilişkin bilgi güncellemeleri İlgili Başkanlık Birimince yapılır ve KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurtiçi Fuar Listesi KOSGEB'in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır. 74 (9) İlgili Başkanlık Birimi destek kapsamına alınacak fuarların listesini belirlerken, Fuar Organizatör Kuruluşu başvurularını aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirir:   …75   Daha önce düzenlenmiş olan ancak adı veya organizatörü değişen fuarların desteklenip desteklenmeyeceğine İlgili Başkanlık Birimi tarafından gerekli inceleme yapılarak karar verilir.   Alışveriş merkezleri, oteller, kültür siteleri, camiler, köy açık alanları ve benzeri yerlerde düzenlenen fuarlar destek kapsamına alınmaz.   Taahhütname şartlarını yerine getirmeyen Fuar Organizatör Kuruluşlarının düzenleyeceği bir sonraki aynı fuar destek kapsamına alınmaz.   …76 (10) Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki aynı fuarda kullandırılan toplam net stand alanının azami % 50 (elli)'si destek kapsamına alınabilir. Destek kapsamına alınacak alanın tespiti TOBB'dan alınacak bilgi ve Organizatör Kuruluş beyanı dikkate alınarak belirlenir. (11) İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda, organizatör kuruluş tarafından beyan edilen toplam net stand alanının azami %25 (yirmibeş)'i destek kapsamına alınabilir.79 (12) …80 (13) …81-82 (14) Fuar Organizatör Kuruluşu fuarın tamamlanmasından sonra KOSGEB desteği ile fuara katılımı kesinleşen işletme bilgilerinin yer aldığı Yurtiçi Fuar Katılımcı Listesini elektronik ortamdan alarak doldurur ve yazı ile ilgili Başkanlık Birimine iletir. İlgili Başkanlık Birimi Yurtiçi Fuar Katılımcı Listesini elektronik ortamda yayınlar.83-84-85 (15) …86-87-88-89

8.2. YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
8.2.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin, uluslararası işbirliklerinin temin edilmesi veya arttırılması, yeni teknikteknoloji ve sektörel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.90 (2) Bu destek; KOSGEB Birimleri veya Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;91   Konaklama giderlerini,   Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),   Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı-organizasyon giderleri)92-93 kapsar.94 (3) Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı; Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri (Bağımsız Samoa Devleti, Brunei Darussalam, Cook Adaları, Doğu Timor, Endonezya, Fiji Cumhuriyeti, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Kamboçya, Kiribati, Kuzey Kore, Laos, Malezya, Marshall Adaları, Myanmar, Nauru, Singapur, Solomon Adaları, Palau, Papua Yeni Gine, Tayland) için 5.000 (beşbin) TL, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3.000 (üçbin) TL'dir.95 (4) Yurt Dışı İş Gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin programda yer alması gerekir. Ancak organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.96-97-98 (5) Yurt Dışı İş Gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için; ilgili iş gezisine en az 10 (on) işletmenin katılması ve destek talep eden işletmelerin programda yer alan tüm aktivitelere katılması gerekir. Mazeretleri nedeniyle iş gezisine 10 (on) işletmeden az katılım olması durumunda destek başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip desteklenmeyeceğine Başkanlık Makamınca karar verilir. (6) Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir. 101-102 (7) Yurt Dışı İş Gezisi programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile iş gezisi programının uyumlu olması gerekir. 103-104-105 (8) Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, Yurt Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü öncesine kadar başvuru yapması esastır. 106-107-108-109 (9) Yurt Dışı İş Gezisinin, Uygulama Birimine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcıya yapılmış olan başvuru ve ödemenin tarihine ve bu tarihin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz. 110 (10) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL'dir.111 8.2.2. …112 (1) …113-114-115-116 (2) …117-118-119 8.2.3. …120 (1) …121 (2) …122 (3) …123 (4) …124 (5) …125-126 8.2.4. Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programlarının belirlenmesi ve duyurulması; (1) Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezileri programında işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri esas aktivite olup, aşağıda belirtilen aktivitelerden en az birini de içermelidir; 127   Meslek Kuruluşları ile toplantı,   …128-129   Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları v.b. ile görüşmeler,   Yurt dışı fuar ziyareti. (2) Yapılacak ikili iş görüşmelerinde; en az 10 (on) işletme için ortak bir platformda yeri ve zamanı organize edilmiş, gidilecek ülkedeki firmalar ile birebir görüşüleceğine başvuru formunda yer verilir. Diğer aktiviteler içinde yapılacak görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmez.130 (3) Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 (iki) günden fazla olamaz. Yurt Dışı İş Gezisi programında yapılacak aktivitelere ilişkin program akışı birbirleriyle uyumlu olmalıdır.131 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI UE-01/15 Rev. Tarihi: 05/01/2017 8 (4) Yurt Dışı İş Gezisi Programının;132 a) Meslek Kuruluşu tarafından organize edilmesi durumunda; (1) Yurt Dışı İş Gezisi programlarının destek kapsamına alınması için, organizasyonu yapacak Meslek Kuruluşu, programın başlama tarihinden en geç 15 (onbeş) gün önce Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu Başvuru Formu ve Taahhütnamesini www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak doldurur ve ekleri ile birlikte ilgili Uygulama Birimine başvurur.133-134-135 (2) İlgili Uygulama Birimi aşağıda yer alan hususları dikkate alarak ön değerlendirme yapar:   Yurt Dışı İş Gezisi Programının içeriği,   Yurt Dışı İş Gezisi Programının düzenlenme gerekçesi,   Yurt Dışı İş Gezisi Programı kapsamında yurt dışındaki işletmeler, kurumlar / kuruluşlardan alınan davet veya teyit yazısı,   Tercüme ve / veya rehberlik hizmetlerinin olup olmadığı,   …136   Meslek Kuruluşu tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında, Organizatör Kuruluş ile çalışılması durumunda, Organizatör Kuruluşun Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi olması, 137   Yurt Dışı İş Gezisi Programı kapsamında fuar ziyareti olması durumunda fuar başlangıç bitiş tarihlerinin program tarihleri ile uyumlu olması. (3) Uygulama Birimi ön değerlendirmesini Yurt Dışı İş Gezisi Meslek Kuruluşu Başvuru Ön Değerlendirme Formu ile yapar. Ön değerlendirme sonucu başvuru reddedilebilir, revizyon istenebilir veya değerlendirilmek üzere ilgili Başkanlık Birimine gönderilebilir. Değerlendirilecek başvuruların, yurt dışı iş gezisi programının başlangıç tarihinden en az 10 (on) gün öncesine kadar ilgili Başkanlık Birimine gönderilmesi esastır.138-139-140 (4) İlgili Başkanlık birimi ön onay verilen iş gezilerini gezi programının uygunluğu açısından elektronik ortamda değerlendirir. Değerlendirme sonucu elektronik ortamda; program kabul edilir, reddedilir veya programın düzeltilmesi istenir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.141 (5) Değerlendirme sonucu Uygulama Birimi tarafından başvuru sahibine bildirilir.142 b) Uygulama Birimi tarafından organize edilmesi durumunda; (1) "Yurt Dışı İş Gezisi Programı Uygulama Birimi Başvuru Formu" ile elektronik ortamda ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapılır. İlgili Başkanlık Birimi aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirme yapar: 143-144   Detaylı Yurt Dışı İş Gezisi programı,   Yurt Dışı İş Gezisi Programı düzenlenme gerekçesi. (2) Değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde, ilgili Başkanlık Birimi tarafından Başkanlık Makamı onayı alınır ve elektronik ortamda Uygulama Birimine bildirilir.145- 146 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI UE-01/15 Rev. Tarihi: 05/01/2017 9 (5) Uygulama Birimi, destek kapsamına alınan Yurt Dışı İş Gezisi Programını, "KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı İş Gezisi Listesi" çerçevesinde www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlar.147 (6) Uygulama Birimi, destek kapsamına alınan Yurt Dışı İş Gezisi programlarında tarih değişikliği veya iptal taleplerinden uygun bulduklarını www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlar.148 (7) Yurt Dışı İş Gezisi Programını destek kapsamına alan Uygulama Birimi ve/veya Başkanlık personeli (Yönetici, KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı) organizasyona katılabilir.149 (8) Yurt Dışı İş Gezisi programının bitimini müteakip, iş gezisini düzenleyen kurum/kuruluş veya görevlendirilen KOSGEB Birimi tarafından Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu elektronik ortamda düzenlenir.150-151-152 (9) Düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu ve ekleri yazı ile ilgili Uygulama Birimine sunulur. Uygulama Birimi, Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporlarını ve program aktivitelerinin onaylanan programa uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin belgeleri değerlendirir. Gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi isteyebilir.153 (10) Uygulama Birimi uygun bulduğu Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporlarını elektronik ortamda yayınlar.154 (11) Uygulama Birimi, Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporunu inceleyerek uygun bulmadığı Yurt Dışı İş Gezilerini destek kapsamından çıkarır ve elektronik ortamda yayınlar.155 (12) Meslek Kuruluşu tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezilerinde, Uygulama Birimi tarafından giderilemeyecek bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu uygunsuzluk ilgili Başkanlık Birimine bildirilir. İlgili Başkanlık Birimi tarafından gerekli değerlendirme yapılır ve Meslek Kuruluşunun kusurlu bulunması durumunda 2 (iki) yıl süre ile yeni bir program başvurusu kabul edilmez.156 8.2.5. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Yurt Dışı İş Gezisi programlarının uygulanması;157 (1) … 158 (2) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalist işletmeler için KOSGEB tarafından yurt dışı iş gezisi programı düzenlenebilir.159 (3) İşletme, farklı yıllarda da finalist olması durumunda, ilgili yıl için düzenlenen programlardan yararlanabilir. Ancak ilgili yıl için birden fazla program düzenlenmesi halinde bu programlardan yalnızca birinden faydalanabilir. (4) Yurt Dışı İş Gezisi programına işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmak üzere sadece 1 (bir) işletme temsilcisi katılabilir. (5) Başkanlıkça Yurtdışı İş Gezisi Programı düzenlemekle görevlendirilen KOSGEB Birimi tarafından KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistlere özel hazırlanan KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI UE-01/15 Rev. Tarihi: 05/01/2017 10 program, İlgili Başkanlık Birimi tarafından Başkanlık Makam Oluruna sunulur. Olurda programı düzenleyecek KOSGEB Birimi/Birimlerine de yer verilir. Onaylanan program ilgili KOSGEB Birimlerine bildirilir.160 (6) Uygulama Birimi tarafından belirlenen programın başlama tarihinden 15 (on beş) gün öncesine kadar destek başvuru yapması esastır.161 (7) … 162 (8) … 163 (9) Yurt Dışı İş Gezisi programının bitimini müteakip Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu görevlendirilen KOSGEB Birimi tarafından düzenlenir ve elektronik ortamda yayınlanır. (10) … 164
8.3. TANITIM DESTEĞİ
8.3.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir. (2) Bu destek;165   Ürün kataloğu giderlerini,166   Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,   Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderleri167 kapsar. (3) Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi'nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi ve web tabanlı tanıtım gideri hizmet sağlayıcısına ilişkin gerekli sorgulamalar ilgili web sayfalarından yapılır.168 (4) Destek kapsamında yer alan alt destek kalemlerine ilişkin hususlar:169-170 a) Ürün Kataloğu;171 (1) … 172 (2) Ürün Kataloğu, en az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır. 173 (3) Her bir ürün kataloğu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL'yi, Program süresince ürün kataloğu için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 10.000 (onbin) TL'yi geçemez.174-175 b) …176 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI UE-01/15 Rev. Tarihi: 05/01/2017 11 c)Yurt dışında Yayınlanan/Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme: (1) Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek her bir reklam verme giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL'yi, Program süresince yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL'yi geçemez.177-178 d) Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri179 (1) Web Tabanlı Tanıtım: Ekonomi Bakanlığı tarafından "Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi"nde yer alan e-ticaret sitelerinde yayınlanan tanıtım giderlerine destek verilir. Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 (bir) yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.180 (2) Mobil Tabanlı Tanıtım: Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarların işletim platformlarında (Android, IOS, vb.) işletmeye özel yapılan tanıtım uygulamalarına destek verilir. Bu uygulamalar; işletmenin iletişim, ürün, harita bilgileri ve işletmeye ait diğer tanıtım bilgilerini kapsamalı ve işletmeye ait web sayfasında uygulamanın indirme bağlantısı olmalıdır.181 (3) Her bir destek başvurusu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti; Web Tabanlı Tanıtım Giderleri için 5.000 (beşbin) TL'yi, Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için 7.500 (yedibinbeşyüz) TL'yi ve Program süresince Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL'yi geçemez. 182 (5) Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan ürün kataloğu ve mobil tabanlı uygulamalarda KOSGEB logosu ve internet bağlantısının yer alması gerekir.183-184-185 (6) Desteğe konu olan ve yurt içinden sağlanacak ürün ve/veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır. (7) … 186-187 (8) Program süresince desteğin üst limiti 25.000 (yirmibeşbin) TL'dir.

8.4. EŞLEŞTİRME DESTEĞİ
8.4.1. Destek Unsurları (1) İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;205   Danışmanlık   Organizasyonel   Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir. (2) İşletme birden fazla EŞMER'den hizmet alabilir.206 (3) Bu kapsamda verilecek destekler;207 a) Danışmanlık Hizmetleri: (1) Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapılabilecek işletme araştırması, fuar araştırması, makine-teçhizat ve teknoloji araştırması, yerel mevzuat araştırması, finans kaynakları araştırması, yatırım/fizibilite araştırması, insan kaynakları araştırması, taleplerin iletilmesi, sözleşme hazırlama v.b. konularında danışmanlık hizmetlerini kapsar.208 (2) İşletme için oluşturulmuş her bir danışmanlık konusu için ayrı ayrı oluşturulan faaliyet planında; hizmetin amacı, hizmetin yeri, verilecek alt hizmetler, hizmetleri verecek personel/danışman adları, başlama-bitiş tarihleri, toplam çalışma süresi (gün), görüşülecek kişiler/kurum ve kuruluşlar, çıktının niteliği (rapor, potansiyel müşteri listesi, potansiyel müşterilerin profilleri, sözleşme taslağı, vb.) gibi bilgiler bulunmalıdır.209 (3) Her bir danışmanlık hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL'yi, Program süresince danışmanlık hizmetleri için verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL'yi geçemez. 210-211 b) Organizasyonel Hizmetler: (1) Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; firma/kurum-kuruluşlar ile ikili iş görüşmesi organizasyonu, fuar ve firma ziyaretleri, tercümanlık-çeviri, şoför/araç kiralama, havaalanı transferi, bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri, toplantı salonu kiralama, vize/davet mektubu hazırlama, projeksiyon, bilgisayar gibi ofis araçları tedariği, telefon, faks, internet hizmeti ve organizasyona ilişkin ulaşım ve konaklama hizmetlerini kapsar.212 (2) Organizasyonel Hizmetler kapsamında düzenlenecek her bir organizasyonda verilen hizmetler için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL'yi, Program süresince organizasyonel hizmetler için verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL'yi geçemez. Bu kapsamında verilen hizmetler için hizmet konu, miktar ve tutarları başvuru formunda/faturada ayrı ayrı belirtilir.213-214 c) Daimi Sergi Alanı Hizmetleri: (1) Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; kapalı alan tahsisi, stand konstrüksiyonu, stand dekorasyonu, ürünlerin yurt içindeki depo ile daimi sergi alanı arası gidiş/dönüş nakliyesi, ürünlerin yurt dışı indirme/depolama/yükleme işlemleri, 13 daimi sergi alanının genel güvenlik ve genel temizlik hizmetleri, ürünlerin gümrük işlemleri ile yurt dışı nakliye sigortalama işlemleri ve benzeri hizmetleri kapsar.215 (2) Program süresince işletmenin en az 6 (altı) aylık daimi sergi alanı kiralaması için verilecek toplam destek üst limiti 10.000 (onbin) TL'dir.216-217 (4) Desteğe konu hizmetin alınmasından sonra hazırlanan Eşleştirme Desteği Sonuç Raporu'nun yeterli bulunmaması durumunda ek süre verilerek çalışmanın tamamlanması istenebilir.218 (5) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL'dir.219-220 8.4.2. …221 (1) …222-223-224-225 (2) …226-227 (3) …228 (4) …229-230 8.4.3. …231 (1) …232 (2) …233-234 (3) …235 (4) …236 (5) …237-238 8.4.4. Eşleştirme Merkezi Başvuru, Değerlendirme ve Onayı239 (1) …240 (2) İşletmelerin dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri alanlarda uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmelerini teminen, işletmelere hizmet vermek üzere yurt dışında faaliyet gösteren firmalara KOSGEB tarafından EŞMER onayı verilir. (3) Eşleştirme Merkezi olma isteğinde bulunan firmanın, Eşleştirme Merkezinin tanıtım ve faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında Türkiye'de ve/veya ilgili ülkede Meslek Kuruluşu/Kuruluşları ile işbirliği yapması esastır. (4) Eşleştirme Merkezi olma isteğinde bulunan; danışmanlık, organizasyonel hizmetler ve/veya daimi sergi alanlarında faaliyet gösteren, yurt dışında yerleşik firma Eşleştirme Merkezi Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak doldurur ve ekleri ile birlikte ilgili Başkanlık Birimine başvurur.241 (5) İlgili Başkanlık Birimi başvuruyu bilgi, belge ve şekil yönünden inceler, varsa eksik bilgi ve belgeler tamamlattırılır. (6) İlgili Başkanlık Birimi tarafından en az 3 (üç) kişilik bir EŞMER Değerlendirme Komisyonu oluşturulmak üzere Başkanlık Makam Oluru alınır. 14 (7) EŞMER Değerlendirme Komisyonu tarafından;   Faaliyet göstereceği ülkedeki fiziki, teknik ve hukuki yapılanması,   Hizmet vermeyi taahhüt ettiği eşleştirme faaliyetleriyle iştigal ettiğini belgeleyen referanslar,   Eşleştirme faaliyetlerini yürütecek bilgi ve deneyime sahip personel ve danışman bilgileri,   Ülke, bölge, sektör, pazar özellikleri ve uluslararası ticari işbirliği imkanları, ihracat potansiyeli,   Sunacağı hizmetler, hedefler   Türkiye'de ve/veya ilgili ülkede işbirliği yapılacak Meslek Kuruluşu/Kuruluşları v.b. hususlar dikkate alınarak başvurular değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde yerinde inceleme yapılarak değerlendirme tamamlanır. Değerlendirme sonucunda başvurunun reddine, kabulüne veya revizyonuna karar verilir. Başvurunun kabulüne veya reddine ilişkin karar Başkanlık Makamının onayına sunulur. Başvuru sonucu firmaya yazı ile bildirilir. (8) EŞMER adı "Marka Koruma Hakkı" KOSGEB'e ait olup, başvurusu kabul edilen firma ile EŞMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanır. (9) Mevcutta Eşleştirme Merkezi Sözleşmesi imzalanarak faaliyetini sürdüren Eşleştirme Merkezleri için; EŞMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmasına yönelik iş ve işlemler ilgili Başkanlık Birimi tarafından yapılır. (10) Eşleştirme Merkezi Başvuru Formunda taahhüt edilen hedefler 3 (üç) yıllık süreci kapsar. 3 (üç) yılın sonunda ilgili Başkanlık Birim tarafından EŞMER değerlendirilerek EŞMER Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceğine karar verilir. (11) EŞMER İşleticisi, yıllık olarak ekte yer alan Eşleştirme Merkezi Faaliyet Raporu doldurarak ilgili Başkanlık Birimine gönderir. (12) EŞMER, işletmelere yönelik faaliyetlerini sadece uygun bulunan bölge/ülkeler içerisinde verebilir.

8.5. NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ
8.5.1. Destek Unsurları (1) Bu destek, işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.242-243 (2) İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.244 (3) Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.245-246 (4) Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL, Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI UE-01/15 Rev. Tarihi: 05/01/2017 15 (ikibinbeşyüz) TL'dir. Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir. 247-248 (5) Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.249-250 (6) Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden önceki son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde istihdam edilmesi gerekir. 45 (kırk beş) gün içinde elemanın işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır.251-252 (7) Uygulama Birimi tarafından nitelikli elemana ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasından yapılır.253 (8) Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.254 9) Nitelikli elemanın; işten çıkarılması, kendi isteği ile işten ayrılması veya şirketin yönetim ve temsil yetkisini kaybetmesi durumunda, İşletme ilgili Uygulama Birimine bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.255 (10) İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı hesaplamasında Uygulama Biriminin destek başvurusuna uygunluk verdiği tarih esas alınır.256 (11) Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (ellibin) TL'dir.257 8.5.2. …258 (1) …259-260-261 (2) …262-263 8.5.3. …264 (1) …265 (2) …266 (3) …267 (4) …268-269 8.5.4. …270 (1) …271-272 (2) …273 (3) … 274 (4) …275-276 (5) …277-278 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI UE-01/15 Rev. Tarihi: 05/01/2017 16

8.6. DANIŞMANLIK DESTEĞİ
8.6.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir. (2) Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ Danışmanlarından alınacak hizmetler desteklenir.279 (3) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri ile işletmenin kanuni yükümlülüklerinden doğan ve rutin faaliyetlerine yönelik hizmetler bu destek kapsamı dışındadır.280 (4) Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti süresi en az 20 adam-gün olup, destek miktarı 6.000 (altıbin) TL'yi geçemez.281 (5) Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.282 (6) Danışmanlık konu başlıkları ve içerikleri aşağıda verilmiştir. a) Genel Yönetim: Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Zaman Yönetimi, Değişim Yönetimi, Kıyaslama (Benchmarking), Yeniden Yapılanma, Proje Yönetimi konuları. b) AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlama konuları. c) İş Planı Hazırlama: İş Kurma ve Geliştirme konuları. ç) Yatırım: Fizibilite, Yatırım Değerlendirmesi, Yatırım Analizleri konuları. d) Pazarlama: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Stratejisi, Satış Organizasyonu, Satış Yönetimi, Kurum İmajı/Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma konuları. e) Üretim: Üretim Yönetim Sistemi, Malzeme Yönetimi, Verimlilik İyileştirme, Yalın Üretim, Yerleşim Planlama, Üretim Planlama, Planlı Bakım, Otomasyon, Stok Yönetimi, Teknik Konular. f) İnsan Kaynakları: İşgücü Planlama, Kariyer Planlaması, Personel Edinimi, Personel Politikaları, Performans Değerlendirme, Örgütsel Yapı, Eğitim Yönetimi, Motivasyon, Kurumsal Kimlik konuları. g) Mali İşler ve Finans: Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe-Denetim Sistemi, Finansal Planlama, Maliyet Etütleri, Ekonomik Analizler, Vergi ve Fon Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi konuları. ğ) Dış Ticaret: Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası Ödeme Şekilleri, İhracat hazırlık, Uluslararası teslim şekilleri, İhracat/İthalat İşlemleri konuları. 17 h) Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri: Internet Tabanlı Sistem Geliştirme, Kurumsal Bilgi Teknolojisi Stratejileri Belirleme, Yönetim Bilgi sistemleri (MIS), E-Ticaret ve Internet Stratejileri Belirleme, CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme, ERP, MRP konuları. ı) Enerji Teknolojileri: Yeni Enerji Teknolojisi, Yeni Enerji Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yenilenebilir Enerji konuları. i) Yeni Teknik ve Teknolojiler: Yeni Teknoloji Adaptasyonu, Ürün Geliştirme, Yeni Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yeni Teknoloji Kurulması, Ar-Ge konuları. j) CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim: CE İşaretlemesine yönelik danışmanlık konuları. k) Çevre: İklim Değişikliği, Çevrenin Korunması, Çevre Dostu Ürün ve Üretim, Çevre Mevzuatı Kapsamındaki konular. (7) Desteğe konu hizmetin alınmasından sonra hazırlanan Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu'nun yeterli bulunmaması durumunda ek süre verilerek çalışmanın tamamlanması istenebilir.283 (8) Program süresince desteğin üst limiti 22.500 (yirmiikibinbeşyüz) TL'dir.284 8.6.2. …285 (1) …286-287-288 (2) …289-290 8.6.3. …291 (1) …292 (2) …293 (3) …294 (4) …295 8.6.4. …296 (1) …297 (2) …298 (3) …299

8.7. EĞİTİM DESTEĞİ
8.7.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir. (2) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır. 18 (3) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.301 (4) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.302 (5) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL'yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL'dir. 303 (6) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.304 (7) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.305-306 (8) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL'dir.307 8.7.2. …308 (1) …309-310-311 (2) …312-313 8.7.3. …314 (1) …315 (2) …316 (3) …317 (4) …318-319 8.7.4. …320 (1) …321 (2) … 322 (3) … 323 8.7.5. KOSGEB Tarafından Düzenlenecek Eğitim Programları (1) İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından eğitim programları düzenlenebilir. Bu eğitim programlarına katılacak olan işletmeler için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olma şartı aranmaz. (2) Eğitim hizmetinin satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Uygulama Birimi ve/veya ilgili Başkanlık Birimi tarafından gerçekleştirilir. (3) Eğitim Programları, eğitim programından önce uygun iletişim yöntem ve araçlarıyla işletmelere duyurulur. (4) Eğitim Programları, en az 8 (sekiz) katılımcı olması durumunda uygulanabilir. (5) …324 (6) Süresi 12 (on iki) saate kadar olan eğitimlerde katılımcılardan eğitim ücreti alınmaz. (7) Süresi 12 (on iki) saati aşan eğitimlerde, katılımcıdan alınacak eğitim ücreti, eğitim maliyeti bedelinin en az katılımcı sayısı olan sekiz rakamına bölünerek çıkan tutara, 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) destek oranı uygulanarak belirlenir.325-326 (8) Eğitim programlarına başvuru, ekte verilen ve Tablo 2'de belirtilen KOSGEB Eğitim Programı Başvuru Formu ve eki ile eğitim başlangıç tarihinden en geç 1 (bir) gün öncesine kadar Uygulama Birimine yapılır. (9) Eğitim programına katılmayı talep ettiği halde, çalışanı programa katılmayan işletmeye başvuru aşamasında varsa ödemiş olduğu bedel iade edilmez. (10) Her eğitim programında katılımcılara, KOSGEB Eğitim Programı Katılımcı Devam Listesi imzalatılır. (11) Her program bitiminde devam listesi kontrol edilerek; programa en az % 80 (seksen) devam eden katılımcılara Katılım Belgesi, katılımcıların eğitim sonrasında kazandıkları bilgi, beceri ve davranış değişikliklerinin ölçülmesi için test uygulandığı takdirde, asgari 70/100 puan alan katılımcılara, Başarı Belgesi verilir.327 (12) Katılımcılara verilen Katılım ve Başarı Belgeleri, sıra numarasıyla kayıt altına alınır ve programın son saatinde katılımcılara sunulur. 8.7.6. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Eğitim Programları328 (1) KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı İşletmelerin elektronik ortamda düzenlenecek eğitimlere (e-eğitim) ilişkin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından e-eğitim programları düzenlenebilir. (2) E-eğitim hizmetinin satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Uygulama Birimi ve/veya ilgili Başkanlık Birimi tarafından gerçekleştirilir. Uygulama Birimlerince gerçekleştirilecek hizmet alımlarında; ilgi Başkanlık Biriminde alınacak uygun görüş sonrası, hizmet alımına ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilir. (3) E-eğitim Programları, e-eğitim programından önce uygun iletişim yöntem ve araçlarıyla işletmelere duyurulur. (4) E-eğitim hizmetinden KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı İşletmeler, e-eğitim programı süresi içerisinde ücretsiz olarak yararlanabilirler. (5) E-eğitimlerin KOSGEB tarafından düzenlendiği ancak kapsam, içerik, finansman vb. hususların başka kurum/kuruluş/firmalarca karşılanması durumunda, taraflarca yapılacak olan işbirliği protokolü hükümlerine göre iş ve işlemler yürütülür. 20

8.8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
8.8.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık, Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri ve Uygulama Giderlerine destek verilir.330 (2) Sertifika bedeli, iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri destek kapsamı dışındadır.331-332 (3) Ön etüt, detaylı etüt ve VAP için danışmanlık hizmetleri 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden, Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri ise yine aynı kanun kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alınır.333 (4) Bu destekten yararlanılabilmesi için, İşletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 (yirmi) TEP olması şarttır. Yeni tescil edilmiş işletmelerde ise TEP değeri işletmenin tescil edildiği tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır.334-335-336 (5) İşletmenin enerji tüketimine dair hesaplama EVD Şirketi tarafından yapılır.337 (6) EVD Şirketinin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı ve yetkilendirilmiş olması gerekir. Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sayfasından yapılır.338-339-340 (7) …341-342 (8) …343-344 (9) … 345 (10) Ön Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL, 200 üzeri TEP için 5.000 (beşbin) TL'dir.346 (11) Detaylı Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 10.000 (onbin) TL, 200 üzeri TEP için 20.000 (yirmibin) TL'dir.347 (12) İşletmenin Detaylı Etüt hizmetleri desteğinden yararlanabilmesi için, ön etüt hizmeti almış olması gerekir.348 (13) Detaylı Etüt hizmetlerinin destek kapsamında ödenebilmesi için; Detaylı Etüt Raporunun KOSGEB tarafından oluşturulan komisyonca uygun bulunması gerekir.349-350 (14) Detaylı etüt sonrasında alınacak VAP danışmanlığı için destek üst limiti 10.000 (onbin) TL'dir.351-352 (15) VAP'ın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesi için alınan danışmanlık hizmeti gideri ilk 2 (iki) yıl için desteklenir.353 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI UE-01/15 Rev. Tarihi: 05/01/2017 21 (16) İşletme, Program süresince Ön Etüt, Detaylı Etüt ve VAP için danışmanlık desteğinin her birinden bir defa faydalanabilir.354 (17) Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti 5.000 (beşbin) TL'dir.355 (18) Enerji Yöneticisi Eğitimine, destek üst limiti dâhilinde işletmenin birden fazla personeli katılabilir.356 (19) Uygulama Giderleri, KOSGEB tarafından oluşturulan komisyonca uygun bulunan Detaylı Etüt Raporunda önerilen hususlar kapsamında; enerji verimliliği sağlayacak makineteçhizat, donanım ve malzeme ile bunlara ilişkin işçilik/montaj giderleri için verilir. Uygulama Giderleri için verilecek desteğin üst limiti 40.000 (kırkbin) TL'dir.357-358 (20) Uygulama Giderlerinin ödenebilmesi için Komisyon karar tarihinden itibaren 3 (üç) yıl içerisinde başvurulması gerekir.359-360 (21) Uygulama Giderleri destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Enerji Verimliliği Desteği Tespit Tutanağını düzenler. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın İşletmeye gelmesinden sonra düzenlenir. Düzenlenen tespit tutanağı evrak kaydına alınır.361 (22) Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 75.000 (yetmişbeşbin) TL'dir.362-363 8.8.2. …364 (1) …365-366-367 (2) …368-369 8.8.3. …370 (1) …371 (2) …372 (3) …373 (4) …374-375 8.8.4. …376 (1) …377 (2) …378 (3) …379-380 (4) …381-382-383 (5) …384 (6) …385-386 (7) …387-388 (8) …389 (9) …390 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI UE-01/15 Rev. Tarihi: 05/01/2017 22 8.8.5. Detaylı Etüt değerlendirmesi391-392 (1) …393 (2) Destek talep edilen Detaylı Etüt Raporuna uygunluk almak üzere İşletme, ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar. Uygulama birimi başvuruyu bilgi, belge ve şekil yönünden inceleyerek değerlendirilmek üzere ilgili Başkanlık Birimine gönderir.394 (3) İlgili Başkanlık Birimi tarafından Başkanlık Makam Oluru ile 3 (üç) kişiden oluşan Komisyon tarafından rapor değerlendirilir ve raporun kabulüne, reddine veya revizyonuna karar verilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Değerlendirme sonucu yazı ile ilgili Başkanlık Birimine gönderilir, Başkanlık Birimi de ilgili Uygulama Birimine bildirir.

8.9. TASARIM DESTEĞİ
8.9.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği(ETMK), Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK), Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile Üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.395 (2) Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (ikibin) TL'dir. Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 (onbin) TL'dir.396 (3) Program süresince desteğin üst limiti 22.500 (yirmiikibinbeşyüz) TL'dir.397 8.9.2. …398 (1) …399-400-401 (2) …402-403 8.9.3. …404 (1) …405 (2) …406 (3) …407 (4) …408-409

8.10. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
8.10.1. Destek Unsurları410 (1) İşletmelerin;   Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE'den alınan belgeler için patent vekili giderlerine,   TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir. 23 (2) Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir. (3) TPE'den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL'yi geçemez.412 (4) Destekten yararlanmak isteyen işletme, Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara başvuru yapmadan önce KOSGEB'e başvuru yapar.413 (5) İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınının ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.414-415 (6) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL'dir.416 8.10.2. …417 (1) …418-419-420 (2) …421-422 8.10.3. …423 (1) …424 (2) …425-426 (3) …427 (4) …428 (5) …429-430

8.11. BELGELENDİRME DESTEĞİ
8.11.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.431-432 (2) Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.433 (3) Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL'yi, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241-151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için ise destek üst limiti 10.000 (onbin) TL'yi geçemez.434 (4) Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar TÜRKAK'ın ve ilgili belgelendirme kuruluşunun web sayfasından yapılır. 435 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI UE-01/15 Rev. Tarihi: 05/01/2017 24 (5) Destek ödemesinin yapılabilmesi için belge ve fatura tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; ilgili kurum ve kuruluşa yapılan belge başvuru ve ödeme tarihinin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.436 (6) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL'dir.437 8.11.2. …438 (1) …439-440-441 (2) …442-443 (3) …444 (4) …445-446 8.11.3. …447 (1) …448 (2) …449 (3) …450-451 (4) …452 (5) …453-454

8.12. TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ
8.12.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB Laboratuarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.455 (2) Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır. (3) Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetlerine ait rapor tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; numune kabul tarihinin destek başvurusundan önce olup olmadığına bakılmaz. 456 (4) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL'dir.

8.13. BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ
8.13.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.470 (2) Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL'yi geçemez.471 (3) Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar KGK'nın web sayfasından yapılır. 472 (4) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL'dir.473 8.13.2. …474 (1) …475-476-477 (2) …478-479 8.13.3. …480 (1) …481 (2) …482 (3) …483 (4) …484-485

8.14. GÖNÜLLÜ UZMANLIK DESTEĞİ
8.14.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin, üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir. Uzmanlık hizmetine ilişkin diğer giderler destek kapsamı dışındadır. (2) Bu destek, işletmelere hizmet veren Gönüllü Uzmanların; " Konaklama giderlerini (Bir gecelik konaklama için verilecek desteğin üst limiti 100 (yüz) TL olup, verilecek hizmet süresinin 1 (bir) gece fazlasına kadar desteklenir.) " Ulaşım giderlerini (bulunulan şehirden, hizmet verilecek şehre yapılan yurt içi ekonomi sınıfı havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri) kapsar. (3) Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait toplam hizmet süresi en az 3 (üç), en fazla 15 (onbeş) gün olup destek miktarı 2.500 (ikibinbeşyüz) TL'yi geçemez.487 (4) Gönüllü Uzman ile işletmenin aynı şehir merkezi içerisinde bulunması halinde destek ödemesi yapılmaz. 26 (5) Gönüllü Uzmanlara ilişkin hizmet sonrası değerlendirmeleri elektronik ortamda takip edilir. Gönüllü Uzmanlara ilişkin her hizmet sonrası işletme tarafından yapılan değerlendirmede, farklı 2 (iki) işletmenin gönüllü uzman hakkında olumsuz değerlendirme yapması durumunda, bu durum Uygulama Birimi tarafından ilgili Başkanlık Birimine bildirilir. İlgili Başkanlık Birimi tarafından Gönüllü Uzmana ilişkin olumsuz değerlendirmeler komisyona sunulur ve komisyon tarafından değerlendirilerek Gönüllü Uzman 1 (bir) yıl süre ile yasaklanabilir.489 (6) Bu destek kapsamında Gönüllü Uzmanlardan alınan hizmetlerde KOSGEB'in mali, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.490 (7) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL'dir.491 8.14.2. … 492 (1) …493-494 (2) …495 8.14.3. … 496 (1) …497 (2) …498 (3) …499 (4) …500 8.14.4. Gönüllü Uzman Başvuru, Değerlendirme ve Onay (1) Kamu veya özel sektörlerde uzmanlık gerektiren en az bir alanda çalışmış ve emekli olmuş, işletmelere gönüllü olarak uzmanlık yapacak kişiler ekte yer alan Gönüllü Uzman Başvuru Formu ile KOSGEB Birimlerine başvuru yapar. (2) Başvurunun uygulama birimine yapılması durumunda; uygulama birimi başvuruyu bilgi, belge ve şekil yönünden inceleyerek uygun bulunanları varsa birim görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere ilgili Başkanlık Birimine gönderir. (3) İlgili Başkanlık Birimi tarafından Başkanlık Makam Oluru ile 3 (üç) kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından başvuru belirlenen kriterlere göre değerlendirilir. Gerektiğinde başvuru sahibi komisyon toplantısına davet edilebilir. (4) Komisyon tarafından, başvurunun kabulüne, reddine veya revizyonuna karar verilir. Değerlendirme sonucu yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Komisyon tarafından 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan Gönüllü Uzmanlara ilişkin bilgiler elektronik ortama girilir.

8.15. LOJİSTİK DESTEĞİ
8.15.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği verilir. (2) İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez. (3) Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır. (4) Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 (sekizbin) TL'dir.506 (5) Program süresince desteğin üst limiti 40.000 (kırkbin) TL'dir.507 8.15.2. … 508 (1) …509-510 (2) …511 8.15.3. … 512 (1) …513 (2) …514 (3) …515 (4) …516

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Süreci

Başvuru, Değerlendirme ve Sonuç Bildirimi
518 MADDE 9 - (1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, ilgili desteğe ilişkin "Destek Unsurları" başlığı altında yer alan koşullara uygun olarak www.kosgeb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak başvurusunu yapar. (2) Uygulama Birimi, başvuruyu değerlendirir. (3) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir. Ödeme519 MADDE 10 - (1) İşletme, desteğe konu hizmet/mal alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Desteğe ilişkin Ödeme Talep Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar. 28 (2) Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur. (3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır. (4) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.520 İzleme MADDE 11 - (1) Programın tamamlamasından sonra, işletmenin izlemesi Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu ile yapılır. (2) Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu işletme yetkilisi tarafından doldurulup imzalanarak ilgili Uygulama Birimine iletilir.521 (3) Programın tamamlamasından sonra, işletmenin Genel Destek Programı İşletme İzleme Formunu Uygulama Birimine iletmemesi halinde yeni bir Genel Destek Programı başlatılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Çeşitli ve son hükümler
MADDE 12 - (1) Destek ödemesine esas belgelerin en geç 1 (bir) yıl içerisinde Uygulama Birimine teslim edilmesi gerekir. İşletme tarafından destek kapsamında mal/hizmetin alınma veya fatura tarihlerinden ileri olanı, bu sürenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek ödemesine esas belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz. Tasarım Desteği, Belgelendirme Desteği ve Bağımsız Denetim Desteğinde ödemeye esas belgelerin teslimi için 1 (bir) yıllık süre, desteğe konu belgelerin ilgili kurum/kuruluştan alındığı tarih itibarı ile başlar.522 (2) Yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. (3) Destek başvuru formlarında yer alan giderler tahmini olup destek tutarı, mal / hizmet alımı ile ilgili belgeler üzerinde yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen tutardır. (4) Destek konusu ile ilgili hizmet sağlayıcı tarafından işletme adına düzenlenen fatura aslının arka yüzüne, "Bu fatura bedelinin .................. TL'lik tutarı, KOSGEB tarafından geri 29 ödemesiz destek olarak ödenmiştir." ibaresi yazılarak kaşelenip imzalanır. Faturanın aslı destek ödemesinin gerçekleşmesinden sonra işletmeye iade edilir. (5) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek kapsamı dışında tutulur. (6) Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır. (7) Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.523 (8) Program süresi bitse dahi, süre bitmeden önce uygun bulunan destek başvuruları kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir. Bu hüküm tasfiyesi başlayan ve kapanan işletmeleri kapsamaz.524 (9) Desteğe ilişkin mal ve hizmetin alımının program süresinin sonrasında gerçekleşeceği durumlarda; destek başvuru aşamasında verilen onaylar, işletmenin yeni destek programına dâhil olması ve desteğe ilişkin şartları taşıması durumunda geçerli olacaktır. Bu destek tutarları yeni program limitleri dâhilinde değerlendirilecektir. Nitelikli eleman desteğinde; yeni eleman istihdamı şartı arandığından; mevcut personel istihdamına yönelik destek Program bitiş tarihi itibariyle sonlandırılacaktır. Yeni Destek Programı ve taahhütname ile beraber yeni istihdam koşulları aranacaktır.525-526 (10) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.527 (11) Program süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve tür değişikliği durumunda, bu husus ilgili KOSGEB Birimi tarafından değerlendirilerek; desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.528 (12) Program süresinde işletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde; destek süreci sonlandırılır. 11. ve 12. fıkra kapsamında destek süreci sonlandırılan işletmelere yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.529-530 (13) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus Taahhütnamede de yer alır.531 (14) ….532 (15) Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır. 30 (16) Aslının iade edilmesi gereken evrakın aslı veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, Uygulama Birimi Müdürü veya işletmeden sorumlu personel tarafından imzalanıp "Aslının Fotokopisidir" ifadesi düşülür. (17) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.534 (18) Kontrol, denetim veya inceleme sonucu ortaya çıkan ve uygulama birimince hatalı işlemlerden doğan fazla ve yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir.535 (19) Bir işletmenin sorumluluğunun bir Uygulama Biriminden bir başka Uygulama Birimine geçmesi durumunda "Başvuru ve Uygulama Dosyası" devredilir. (20) Programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını, benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar işletme için destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir. (21) …536 (22) …537 (23) …538 (24) 18/11/2008 tarih ve 27058 Resmi Gazete'de yayımlanan "Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin; "Madde 1 - (2) (Ek fıkra: 05/12/2009 - 27423 sayılı Resmi Gazete Yön\1.mad) 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan gizlilik dereceli tesislerde çalıştırılanlara ve 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler, bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğundan istisnadır." hükmü gereğince istisna tutulan işyerleri ve tesislerde faaliyet gösteren işletmelere yapılacak personel gideri desteği ödemelerinde banka dekontu aranmaz.539 Uygunsuzluk MADDE 13 - (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.540 Uygulama Esaslarının Ekleri MADDE 14 - (1) İşbu Uygulama Esaslarında yer alan tablolar, formlar, raporlar, listeler ve taahhütnameler bu Uygulama Esaslarının ekidir. 31 Destek süreci devam eden işletmeler ve destekler 541-542 Geçici Madde 1 - 20/05/2016 tarihinde yapılan değişiklikler, 30/05/2016 tarihinden itibaren Genel Destek Programı devam eden ve ödeme talepleri Destek Ödeme Olurlarına bağlanmamış işletmeler için de uygulanır.543 Yürürlük MADDE 15 - (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayını müteakip 16/06/2010 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 - (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür.
Bilgi Notu:
Yukarıdaki bilgiler aşağıda belirtilen uygulama esasları dikkate alınarak çıkarılmıştır. Destek sürecine başlamadan önce uygulama esaslarını tamamen okumanızı öneririz.
28 Şubat, 2017
Faizsiz KOSGEB Kredisi Sonuçları
Başvuru sonuçları saat 17:00'den itibaren...
devamı için tıklayın
___________________________________

10 Şubat, 2017
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ LİSTESİ
2017 Eğitim Listesi Yayınlanmıştır
devamı için tıklayın
___________________________________


06 Şubat, 2017
Cazibe Merkezleri Desteği
Cazibe Merkezi Teşviği açıklaması ayrıntıları linkte
devamı için tıklayın
___________________________________

24 Ocak, 2017
KOSGEB Bilgilendirme Toplantıları
KOSGEB Kocaeli Müdürlüğünde her hafta Çarşamba günü saat 10:00'da bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır.
___________________________________

01 Eylül, 2016
KOSGEB Destekleri Ücretsiz ve Aracısız Verilmektedir
Sizi KOSGEB'den aradığını söyleyerek sizden ücret talep edenlere itibar etmeyin. KOSGEB destekleri ücretsiz ve aracısız verilmektedir.
___________________________________

01 Eylül, 2016
KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER
KOSGEB tarafından desteklenen sektörler
listesi için tıklayın...
devamı için tıklayın
___________________________________


       
Haberler ve Duyurular


ARAMA